Veszprém megye középkori templomai » Mámai templomrom, Balatonfűzfő

Mámai templomrom

Balatonfűzfő

A balatonfűzfői vasútállomástól keletre, a Balaton partjával párhuzamosan húzódó alacsony dombháton, a mai római katolikus templom szentélye mögött, a Jókai utca 37. szám alatt találjuk az elpusztult Máma község középkori templomának romjait. A romok bokrokkal benőtt, ritkás fenyő csoportokkal szegélyezett gyepes területen állanak. Az egyhajós, egyenes szentélyzáródású román kori kis templomot az OMF 1963-ban tárt fel és egészítette ki. Északi fala és szentélye maradt meg, az utóbbi felett új védőtető emelkedik.

Máma falu neve, egyik legkorábbi írásos okmányunkban maradt ránk. A veszprémvölgyi kolostorral egyidőben más, görög alapítású, görög nyelvű kolostorok is léteztek hazánkban. A szávaszentdemeteri, a pentelei, visegrádi, tihanyi görögkeleti kolostorok szintén a X. — XI. században települtek. A bizánci, keleti kultúrkör hatását tükrözték és kellett tükrözzék, amely a X — XII. században nagy befolyással volt hazánk történetére. Ebben az oklevélben a falu templomáról még nem történik említés. Ha volt is már ekkor valamilyen templom a faluban, ez feltehetően fából készülhetett. Sajnos a feltárás semmilyen támpontot nem tudott adni arra vonatkozóan, milyen lehetett Máma faluban a legelső templom. Az 1297-es veszprémvölgyi (akkor már cisztercita zárda), adománylevélben, annak megerősítésében szerepel először Máma egyházának neve: „ecclesia Sancti Ladislai de Mama”.

A templom alaprajzi elrendezése és a legkorábbi leletanyag is arra enged következtetni, hogy a templom mai formájában — sekrestye nélkül — még a XIII. században megépül. Az 1297-es évszám adja a templom keletkezésének ante quemjét. A templom védőszentje Szent László. László királyt 1192-ben avatták szentté. Ez a dátum adja tehát a templom keltezésének post quemjét. Szent László tisztelete egyébként is III. Béla uralkodása alatt terjedt el nagymértékben. Templomunk tehát nem épülhetett XII. század végénél előbb, sem pedig a XIII. század második felénél később.

A századok folyamán, a török pusztításokkal egyidőben nyilván a templom is tönkremehetett. A feltárás során az északi oldalon sekrestye falai kerültek elő. Ezeknél már a feltárás is bebizonyította, hogy a sekrestye csak későbbi toldás lehet. A levéltári kutatásnak sikerült kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy a sekrestyét alapjaitól a győri jezsuita kollégium építtette 1702-ben, a templom renoválásakor. 1773-ban remetelakás is állt az elhagyott pusztának számító telepen. A XVIII. században a falu végleg elpusztul, elnéptelenedik, a templom rommá lesz; majd 1932-ben délnyugati sarkát is lebontják.

Máma az egyik legrégibb Balaton környéki falu. Temploma alaprajzi elrendezésével nem áll egyedül, szorosan kapcsolódik a környék más, egyenes szentélyzáródású templomainak népes csoportjához. A mámai rom tehát csak egyike annak a sok, hasonló alaprajzú és felépítésű falusi templomnak, amely a XIII. század végén a Balaton északi partvidékén állt. A tágabb értelemben vett Veszprém megyei Balaton környékén 70 román kori templomot és templomromot találunk. Közülük a többség, közel 40 egyenes és csak 17 félköríves szentélyzáródású. Mondhatjuk tehát, hogy ennek a vidéknek az egyenes szentélyzáródású román falusi templom jellegzetessége volt.


Forrás:
Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei
Sz. Czeglédy Ilona–Koppány Tibor: A Balatonfűzfő–mámai románkori templomrom

Galéria
Fotók napjainkból, a múltból, alaprajzok és rekonstrukciók
Elérhetőség

Cím, telefonszám, email-cím, weboldal, térkép és minden infó

Információ

Kattints a megnyitáshoz!